AKO PODAŤ ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU?

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez portál BSK, kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Následne je potrebné vyplnenú žiadosť vytlačiť a spolu s povinnými prílohami doručiť na Podateľňu Úradu BSK – osobne alebo poštou na adresu:

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

Žiadosti je potrebné podať v uzavretej obálke a označiť „Participatívny rozpočet“ v termíne do 2.7.2018, pričom rozhodujúci je dátum podania v Podateľni Úradu BSK, resp. dátum podania na pošte.

 

Žiadateľ je zároveň povinný do konca hlasovania doručiť na základe výzvy z BSK:

 

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez portál BSK, kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Následne je potrebné vyplnenú žiadosť vytlačiť a spolu s povinnými prílohami doručiť na Podateľňu Úradu BSK – osobne alebo poštou na adresu:

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

Žiadosti je potrebné podať v uzavretej obálke a označiť „Participatívny rozpočet“ v termíne do 2.7.2018, pričom rozhodujúci je dátum podania v Podateľni Úradu BSK, resp. dátum podania na pošte.

Žiadateľ je zároveň povinný do konca hlasovania doručiť na základe výzvy z BSK: