participatívny rozpočet bsk

HLASUJTE

za najlepší projekt

Pozorne si prečítajte PRAVIDLÁ HLASOVANIA

Hlasovanie o jednotlivých projektoch bude prebiehať od 26. júla (štvrtok) do 27. augusta (pondelok)

Pravidlá a spôsob hlasovania

Zvoľte konkrétny okres

V rámci okresu vyberte projekt z ponúknutého zoznamu

Zadajte e-mailovú adresu a kliknite na tlačítko „Hlasovať“ pri vybranom projekte

Na zadanú e-mailovú adresu dostanete e-mail s linkou pre potvrdenie hlasovania

Každý môže hlasovať iba raz (t.j. jeden hlasujúci = hlas za jeden projekt).

Hlasujúci súhlasí s poskytnutím svojej e-mailovej adresy výhradne pre účely spracovania výsledkov hlasovania. Po vyhlásení výsledkov budú všetky emailové adresy hlasujúcich odstránené z databázy BSK.

BSK si vyhradzuje právo zasiahnuť do hlasovania v prípade dôvodných pochybností (pokus o manipuláciu pri hlasovaní).

Aké oblasti môžu byť podporené?

 • voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity
 • komunitné aktivity
 • šport – organizácia športových turnajov a aktivít, výkonnostný šport detí a mládeže
 • kultúra – kultúrne aktivity, ktoré sú komunitne zamerané
 • vzdelávanie
 • životné prostredie – aktivity zamerané na rozvoj vzťahov k prírode, zveľaďovanie prostredia komunít
 • zdravotníctvo – projekty podpory oblasti zdravia, osvety v zdravotníctve
 • sociálna pomoc – podujatia a záujmové činnosti podporujúce zdravotne či inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva
 • komunitná infraštruktúra

Akým spôsobom je možné čerpať prostriedky z participatívneho rozpočtu?

Finančné prostriedky je možné čerpať ako dotáciu. Oprávnené náklady sú definované vo VZN č. 2/2018 o participatívnom rozpočte.

Dokedy je potrebné podať žiadosť?

V zmysle tejto výzvy je možné žiadosť podať v termíne od 23.5.2018 do 2.7.2018 vrátane.

Aká je maximálna výška dotácie?

Na jeden projekt je žiadateľ oprávnený žiadať maximálne 5 000 EUR vrátane DPH, pričom každý žiadateľ – organizácia môže podať najviac jednu žiadosť. Predkladané projekty nemôžu byť spolufinancované z iných prostriedkov rozpočtu BSK, z prostriedkov štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie. Súkromné zdroje môžu byť súčasťou spolufinancovania predkladaných projektov.

Kto môže požiadať o dotáciu?

 • obec, mesto alebo mestská časť na území BSK
 • organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, obcí alebo mestských častí (materské školy, základné školy)
 • iná právnická osoba so sídlom na území BSK, a ktorej BSK nie je zakladateľom (občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť)
 • fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území BSK

O dotáciu nemôže požiadať organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Ako podať žiadosť o dotáciu z participatívneho rozpočtu?

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez portál BSK, kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Následne je potrebné vyplnenú žiadosť vytlačiť a spolu s povinnými prílohami doručiť na Podateľňu Úradu BSK – osobne alebo poštou na adresu:

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

Žiadosti je potrebné podať v uzavretej obálke a označiť „Participatívny rozpočet“ v termíne do 2.7.2018 vrátane, pričom rozhodujúci je dátum podania v Podateľni Úradu BSK, resp. dátum podania na pošte.

Čo je participatívny rozpočet?

 • časť rozpočtu BSK vyčlenená na financovanie verejných projektov
 • nástroj pre transparentné monitorovanie verejných výdavkov

Prostriedky určené pre jednotlivé okresy

(podľa počtu obyvateľov kraja)

BRATISLAVA II.

BRATISLAVA III.

BRATISLAVA IV.

BRATISLAVA V.

SENEC

MALACKY

PEZINOK

pozorne si prečítajte detailné inFoRmácie o celom procese OD schvaľovania žiadostí cez pravidlá hlasovania až po vyúčtovanie dotácie

HARMONOGRAM SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ

Zverejnenie výzvy

Predkladanie projektov

Posudzovanie projektov

Hlasovanie verejnosti

Vyhlásenie výsledkov, uzatváranie zmlúv

najneskôr 15. mája 2018

23. mája 2018 – 2. júla 2018

15. júla 2018

30 dní od predloženia projektov komisiou

30 dní od ukončenia hlasovania

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu