participatívny
rozpočet bsk

VÝSLEDKY HLASOVANIA NA ROK 2019

PRAVIDLÁ HLASOVANIA

Hlasovanie o jednotlivých projektoch bude prebiehať od 10. júna (pondelok) do 24. júna (pondelok).

Pravidlá hlasovania:

 • Hlasujúci si zvolí konkrétny okres
 • V rámci okresu si hlasujúci zvolí projekt z ponúknutého zoznamu
 • Po zadaní emailovej adresy je potrebné kliknúť na tlačítko „Chcem hlasovať za tento projekt“ a svoj hlas následne potvrdiť kliknutím na linku v potvrdzujúcej emailovej správe

Každý môže hlasovať iba raz (t.j. jeden hlasujúci = hlas za jeden projekt). Hlasujúci poskytuje svoju emailovú adresu výhradne pre účely spracovania výsledkov hlasovania. Po vyhlásení výsledkov budú všetky emailové adresy hlasujúcich odstránené z databázy BSK.

BSK si vyhradzuje právo zasiahnuť do hlasovania v prípade dôvodných pochybností (pokus o podvod pri hlasovaní). 

Aj v roku 2019 ponúka Bratislavský samosprávny kraj možnosť participácie občanov na rozhodovaní o verejnom živote.

Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov – prostredníctvom poskytovania dotácií z Participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia BSK podporiť malé komunitné projekty.

Bratislavský kraj vyčlenil pre rok 2019 na participatívne projekty celkovo 255.880 €.

Aké oblasti môžu byť podporené?

Verejnoprospešné služby, komunitné verejnoprospešné projekty a iniciatívy v oblastiach:

 • voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, vzdelávanie a neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity
 • šport – organizácia športových turnajov a aktivít, výkonnostný šport detí a mládeže
 • životné prostredie – aktivity zamerané na rozvoj vzťahov k prírode, zveľaďovanie prostredia komunít
 • zdravotníctvo a sociálna pomoc – podujatia a záujmové činnosti podporujúce zdravotne či inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva, projekty podpory osvety v zdravotníctve
 • komunitná infraštruktúra

Dokedy je potrebné podať žiadosť?

V zmysle tejto výzvy je možné žiadosť podať v termíne do 20. mája 2019 vrátane.

Aká je maximálna výška dotácie?

Na jeden projekt je žiadateľ oprávnený žiadať maximálne 3 500 EUR vrátane DPH, pričom každý žiadateľ – organizácia môže podať iba jednu žiadosť. Predkladané projekty nemôžu byť spolufinancované z iných prostriedkov rozpočtu BSK, z iných dotačných schém BSK, ani v plnej miere spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie. Súkromné zdroje môžu byť súčasťou spolufinancovania predkladaných projektov.

Kto môže požiadať o dotáciu?

 • obec, mesto alebo mestská časť na území BSK
 • organizácia zriadená obcou, mestom, mestskou časťou na území BSK (napr. rozpočtová organizácia, príspevková organizácia);
 • právnická osoba so sídlom na území BSK (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev a pod.)

O dotáciu nemôže požiadať obchodná spoločnosť ani žiadna organizácia, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Aké sú povinnosti žiadateľa v súvislosti s propagáciou BSK?

Úspešný žiadateľ v závislosti od charakteru projektu zrealizuje propagáciu finančnej podpory BSK v zmysle Výzvy na poskytnutie dotácie (Spôsob propagácie, str. 4-5).

V prípade otázok kontaktujte Oddelenie marketingu na
propagacia@region-bsk.sk.

Čo je participatívny rozpočet?

 • časť rozpočtu BSK vyčlenená na financovanie verejných projektov
 • nástroj pre transparentné monitorovanie verejných výdavkov

Prostriedky určené pre jednotlivé okresy

(podľa počtu obyvateľov kraja)

15.966 €

BRATISLAVA I.

45.181 €

BRATISLAVA II.

26.122 €

BRATISLAVA III.

38.054 €

BRATISLAVA IV.

43.562 €

BRATISLAVA V.

33.275 €

SENEC

28.700 €

MALACKY

25.020 €

PEZINOK

pozorne si prečítajte detailné inFoRmácie o celom procese OD schvaľovania žiadostí cez pravidlá hlasovania až po vyúčtovanie dotácie

HARMONOGRAM SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ

Zverejnenie výzvy

Predkladanie projektov

Posudzovanie projektov

Hlasovanie verejnosti

Vyhlásenie výsledkov, uzatváranie zmlúv

najneskôr 15. mája 2018

23. mája 2018 – 2. júla 2018

15. júla 2018

30 dní od predloženia projektov komisiou

30 dní od ukončenia hlasovania

ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu