participatívny rozpočet bsk

POKYNY PRE ŽIADATEĽOV K VYÚČTOVANIU POSKYTNUTEJ DOTÁCIE:

Dotáciu je potrebné zúčtovať v elektronickom portáli BSK (www.dotacie.bratislavskykraj.sk ). Formulár pre elektronické zúčtovanie je dostupný po prihlásení žiadateľa v sekcii Moje projekty pri príslušnom projekte.

V prípade, že máte projekt ukončený, prosíme vás o zaslanie vyúčtovania poskytnutej dotácie v čo možno najskoršom termíne.

Zúčtovať dotáciu je potrebné podľa jednotlivých položiek v rozpočte projektu, ktorý je prílohou k zmluve o poskytnutí dotácie.

Na Úrad BSK je následne potrebné doručiť:

 • Vyplnený formulár zúčtovania, ktorý si žiadateľ vytlačí z elektronického systému;
 • Kópie účtovných dokladov a dokladov o úhrade (t.j. faktúry, bloky z registračných pokladníc a pod.; ako doklady o úhrade je potrebné doložiť výpisy z bankového účtu, resp. výdavkový pokladničný doklad pri platbe v hotovosti);
 • Fotodokumentáciu k projektu;
 • Dokumentáciu o propagácii BSK v zmysle spôsobov propagácie, ktoré žiadateľ uviedol pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie.

Hlasovanie o projektoch v rámci Participatívneho rozpočtu BSK, ktoré prebiehalo do 27. augusta 2018, je ukončené. Pre každý okres sme zostavili finálne poradie projektov podľa počtu získaných hlasov. Celkový počet platných hlasov je 44.534.

Predbežné poradie projektov sme upravili o hlasy, ktoré boli vyhodnotené ako neplatné, a preto neboli do výsledkov hlasovania započítané (napr. dočasné e-mailové adresy, viacnásobné e-mailové adresy a pod.). Takto upravené poradie ovplyvnilo úspešnosť iba v jednom okrese a len pri jednom projekte.

Úspešných žiadateľov budeme priamo kontaktovať s informáciami o ďalšom postupe.

Všetkým hlasujúcim ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.  

Aké oblasti môžu byť podporené?

 • voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity
 • komunitné aktivity
 • šport – organizácia športových turnajov a aktivít, výkonnostný šport detí a mládeže
 • kultúra – kultúrne aktivity, ktoré sú komunitne zamerané
 • vzdelávanie
 • životné prostredie – aktivity zamerané na rozvoj vzťahov k prírode, zveľaďovanie prostredia komunít
 • zdravotníctvo – projekty podpory oblasti zdravia, osvety v zdravotníctve
 • sociálna pomoc – podujatia a záujmové činnosti podporujúce zdravotne či inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva
 • komunitná infraštruktúra

Akým spôsobom je možné čerpať prostriedky z participatívneho rozpočtu?

Finančné prostriedky je možné čerpať ako dotáciu. Oprávnené náklady sú definované vo VZN č. 2/2018 o participatívnom rozpočte.

Dokedy je potrebné podať žiadosť?

V zmysle tejto výzvy je možné žiadosť podať v termíne od 23.5.2018 do 2.7.2018 vrátane.

Aká je maximálna výška dotácie?

Na jeden projekt je žiadateľ oprávnený žiadať maximálne 5 000 EUR vrátane DPH, pričom každý žiadateľ – organizácia môže podať najviac jednu žiadosť. Predkladané projekty nemôžu byť spolufinancované z iných prostriedkov rozpočtu BSK, z prostriedkov štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie. Súkromné zdroje môžu byť súčasťou spolufinancovania predkladaných projektov.

Kto môže požiadať o dotáciu?

 • obec, mesto alebo mestská časť na území BSK
 • organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, obcí alebo mestských častí (materské školy, základné školy)
 • iná právnická osoba so sídlom na území BSK, a ktorej BSK nie je zakladateľom (občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť)
 • fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území BSK

O dotáciu nemôže požiadať organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Ako podať žiadosť o dotáciu z participatívneho rozpočtu?

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez portál BSK, kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Následne je potrebné vyplnenú žiadosť vytlačiť a spolu s povinnými prílohami doručiť na Podateľňu Úradu BSK – osobne alebo poštou na adresu:

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

Žiadosti je potrebné podať v uzavretej obálke a označiť „Participatívny rozpočet“ v termíne do 2.7.2018 vrátane, pričom rozhodujúci je dátum podania v Podateľni Úradu BSK, resp. dátum podania na pošte.

Čo je participatívny rozpočet?

 • časť rozpočtu BSK vyčlenená na financovanie verejných projektov
 • nástroj pre transparentné monitorovanie verejných výdavkov

Prostriedky určené pre jednotlivé okresy

(podľa počtu obyvateľov kraja)

BRATISLAVA II.

BRATISLAVA III.

BRATISLAVA IV.

BRATISLAVA V.

SENEC

MALACKY

PEZINOK

pozorne si prečítajte detailné inFoRmácie o celom procese OD schvaľovania žiadostí cez pravidlá hlasovania až po vyúčtovanie dotácie

HARMONOGRAM SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ
Zverejnenie výzvy
Predkladanie projektov
Posudzovanie projektov
Hlasovanie verejnosti
Vyhlásenie výsledkov, uzatváranie zmlúv
najneskôr 15. mája 2018
23. mája 2018 – 2. júla 2018
15. júla 2018
30 dní od predloženia projektov komisiou
30 dní od ukončenia hlasovania
ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám správu