ČO JE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET?

Participatívny rozpočet vychádza z celosvetovo uznávaného konceptu, ktorý bol prvýkrát zavedený v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre. Upravená verzia sa implementuje už niekoľko rokov aj v Európe a úspešne sa začala realizovať aj na Slovensku.

Participatívny rozpočet je procesom dobrovoľnej, priamej a univerzálnej demokracie, v rámci ktorej môžu obyvatelia určitého miesta či oblasti  (obce, mestá, samosprávne kraje) či členovia komunít, združení a verejných či neverejných inštitúcií diskutovať a rozhodovať o využití časti rozpočtu resp. o jeho výdajovej alebo príjmovej stránke.

Ide o nástroj zapojenia verejnosti do procesu rozhodovania cez formu tvorby konkrétnych projektov, ich  výber, voľbu a následný monitoring.

Participatívny rozpočet Bratislavského kraja na rok 2019 umožňuje obyvateľom navrhnúť pridelenie časti výdavkov z rozpočtu kraja na základe navrhnutých projektov obyvateľov kraja.

Participatívny rozpočet je proces založený na niekoľkých princípoch:

na rozvoji kultúry demokracie
na rozvoji aktívnej občianskej činnosti
na vytvorení vzťahu a posilňovaní dôvery medzi zástupcami a členmi komunity
na transparentom presmerovaní finančných prostriedkov v súlade s verejnou mienkou
na transparentnom presmerovaní finančných prostriedkov v prospech sociálne slabších skupín obyvateľov

Bratislavský samosprávny kraj, pre ktorý je najvyššou prioritou transparentnosť a prehľadnosť verejného rozhodovania, otvorenosť a efektívnosť samosprávy sa rozhodla zapojiť do projektu participatívneho rozpočtu širokú verejnosť a tým umožniť občanom priamo sa zapájať do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu BSK.

dotácie z participatívneho rozpočtu BSK na rok 2019

Aj v roku 2019 prichádza Bratislavský samosprávny kraj s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov – prostredníctvom poskytovania dotácií z Participatívneho rozpočtu (na základe VZN BSK č. 5/2018 zo dňa 21.9.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja) môžu obyvatelia BSK podporiť malé komunitné projekty.

Participatívny rozpočet je časť rozpočtu BSK vyčlenená na financovanie verejných projektov. O realizácii predložených projektov rozhodujú formou hlasovania obyvatelia BSK podľa vlastného uváženia. Je to nástroj pre transparentné monitorovanie verejných výdavkov zo strany obyvateľov BSK.

BSK vyčlenil pre túto časť rozpočtu 255 880 €, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená na 3 500 €.
Prostriedky budú rozdelené medzi víťazné projekty do jednotlivých okresov regiónu podľa počtu obyvateľov nasledovne:

 

Okres

Bratislava I.

Bratislava II.

Bratislava III.

Bratislava IV.

Bratislava V.

Senec

Malacky

Pezinok

spolu

Počet obyvateľov

40 610

114 920

66 442

96 791

110 801

84 637

72 999

63 638

650 838

podiel (%)

6 %

18 %

10 %

15 %

17 %

13 %

11 %

10 %

100 %

podiel (€)

15 966 €

45 181 €

26 122 €

38 054 €

43 562 €

33 275 €

28 700 €

25 020 €

255 880 €