Zverejňujeme zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry zaregistrovaných v elektronickom informačnom systéme Bratislavského samosprávneho kraja.

POZOR, DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Zverejnené zoznamy obsahujú VŠETKY zaregistrované a poštou do termínu zaslané žiadosti. V súčasnosti prebieha kontrola formálnych náležitostí žiadostí a dopĺňanie chýbajúcich príloh, ku ktorých doplneniu boli žiadatelia vyzvaní, v zmysle VZN BSK č. 2/2016. Žiadosti, ktoré nespĺňajú formálne náležitosti budú vyradené, o čom budú žiadatelia informovaní.