AKO BUDE PREBIEHAŤ PROCES SCHVAĽOVANIA AŽ PO HLASOVANIE?

AKÉ SÚ KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE ŽIADOSTÍ?

Po formálnej stránke posúdi všetky žiadosti pred hlasovaním verejnosťou Komisia pre participatívny rozpočet najmä základe nasledovných kritérií:

  • logická a vecná prepracovanosť projektu (zrozumiteľnosť, prehľadnosť, jasne formulovaný cieľ)
  • možnosť zapojenia verejnosti do realizácie projektu
  • finančná stránka projektu (primeranosť, hospodárnosť, reálnosť rozpočtu)
  • schopnosť realizácie projektu (jasný a vykonateľný realizačný plán)

PRED HLASOVANÍM

Údaje a základné informácie o predložených projektoch budú zverejnené na portáli BSK pre účely prezentácie a propagácie projektov. O tom, ktoré projekty získajú podporu pre realizáciu rozhodnú hlasovaním obyvatelia BSK formou elektronického hlasovania cez portál BSK. Každý víťazný projekt musí získať minimálne 20 hlasov.

 

PO UKONČENÍ HLASOVANIA

Výsledky hlasovania, ako aj zoznam úspešných žiadateľov budú zverejnené na portáli BSK.

Po ukončení hlasovania a jeho následnom vyhodnotení budú úspešní žiadatelia vyzvaní emailom na doplnenie povinných dokladov pre udelenie dotácie z participatívneho rozpočtu formou čestného vyhlásenia prijímateľa dotácie (viď príloha č. 1 Výzvy).

PODPIS ZMLUVY a POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Po splnení podmienok BSK podpíše so žiadateľmi zmluvu o poskytnutí dotácie z participatívneho rozpočtu a zazmluvneným subjektom pošle finančné prostriedky.

 

REALIZÁCIA PROJEKTOV

Realizácia projektov musí na základe tejto výzvy prebehnúť v kalendárnom roku 2018.

 

ZÚČTOVANIE DOTÁCIE

Zúčtovanie použitia poskytnutých finančných projektov je potrebné predložiť do 15. januára 2019, pričom oprávnenými nákladmi sú také výdavky, ktoré majú dátum zdaniteľného plnenia vo finančnom roku 2018. Povinnosti žiadateľa ohľadom použitia finančných prostriedkov, ich zúčtovania a predloženia správy o realizácii projektu sú predmetom zmluvy medzi žiadateľom a BSK.

 

Prípadné otázky môžete adresovať: