AKO SI PODAŤ ŽIADOSŤ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY?

Žiadateľ vyplní žiadosť elektronicky cez dotačný portál BSK, kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Následne je potrebné vyplnenú žiadosť vytlačiť a spolu s povinnými prílohami v súlade s legislatívou doručiť na Podateľňu Úradu BSK – osobne alebo poštou na adresu:

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

Žiadosti je potrebné podať v uzavretej obálke a označiť „Participatívny rozpočet“ v termíne do 20. mája 2019, pričom rozhodujúci je dátum podania v Podateľni Úradu BSK, resp. dátum podania na pošte.

Aké sú povinné prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie?

Na základe registrácie žiadateľa v elektronickom portáli BSK a predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie vedie BSK register žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtu BSK.

POVINNÉ DOKLADY PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU BSK
Oprávnení žiadatelia so sídlom na území BSK
I. a jediné kolo / k podaniu žiadosti Obce, mestá,
mestské časti
Organizácie zriadené obcou, mestom, mestskou časťou Občianske
združenie Nadácia Nezisková org. a pod.
Registrovaná
cirkev
Doklady stávajúce sa súčasťou registra žiadateľov 1. Doklad o zriadení
(napr. stanovy, nadačná listina, štatút a podobne)
Χ
2. Kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa  (menovací dekrét alebo iný relevantný doklad o vymenovaní štatutárneho zástupcu)
3. Doklad o pridelení DIČ Χ Χ Χ Χ
Doklady potrebné priložiť ku každej žiadosti 4. Doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo nedávny  výpis z bankového účtu
5. Výpis z registra trestov právnických osôb – organizácie Χ Χ
6. Čestné prehlásenie o stave a dlhoch žiadateľa
Ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti, tak aj:
7. Doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti
alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti
(ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti)
8. Súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu (ak je predmetom dotácie pamiatkovo chránený objekt )
  LEGENDA  priložiť   Χ nie je potrebné priložiť